Obchodní podmínky

1) Všeobecná ustanovení

Zákazník vytvořením objednávky v tomto bushcraft shopu akceptuje obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve zvláštní smlouvě stanoveno výslovně jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty).

2) Předmět kupní smlouvy

Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Ostatní údaje např. ( rozměry, ceny... ) prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Petr Beran (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

- zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy.

3) Prodávající

Petr Beran
Belgická 279/2
Praha 2 – Vinohrady
12000

IČ: 03318893

4) Kupující (zákazník)

Fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční závaznou objednávku zboží z naší nabídky.

5) Objednávka

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Kupní smlouva vzniká na základě závazné objednávky na bushcraft shopu, na jejímž základě je následně realizován prodej zboží. Objednávka se stává závaznou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím. Objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době objednání.

6) Ceny zboží

Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.boreal.cz jsou platné v okamžiku objednání. Aktuální ceny jsou uvedeny na našich internetových stránkách. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Na některé druhy zboží může probíhat sleva, která je vždy časově omezena. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit slevu, pokud je dané zboží vyprodáno.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy (objednávky) mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.

Ceny zboží na našich stránkách jsou uvedeny včetně 21% DPH a jsou platné v době uzavření kupní smlouvy!

7) Poštovné a balné

Česká pošta
Poštovné a balné v rámci České republiky českou poštou činí 169 Kč a doběrečné 39 Kč.
Dodání v každý pracovní den, a to jednou denně v době od 8 do 16 hodin. Pokud adresát není zastižen obdrží do schránky výzvu pro vyzvednutí zásilky na své poště.
 

8) Platba za zboží a expedici

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Celková cena objednávky může být kupujícím uhrazena: na dobírku

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy (objednávky) mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

9) Povinnost kupujícího

Kupující je povinen si zboží vyzvednout: V případě přepravy pomocí České pošty sp., má kupující povinnost tuto zásilku převzít do 7 dnů ode dne uložení zásilky na doručovací poště kupujícího. Nebude-li dodržen výše uvedený postup, bude zásilka vrácena zpět odesílateli a tento si vyhrazuje právo účtovat k ceně zboží poplatek za uskladnění, který činí 10,- Kč za každý den prodlení. Pokud nedojde k převzetí zboží do 3 měsíců od vyexpedování ke kupujícímu, prodávající si vyhrazuje právo tuto věc prodat na náklady kupujícího. V souvislosti s tímto prodávající upozorňuje, že rozdíl v ceně prodávané věci a konečné částky, kterou za ni prodávající při náhradním prodeji utrží, stejně tak jako poplatek za uschování, bude po neuhrazení vymáhán soudní cestou.

10) Dodání zboží

Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Zpravidla doručeno v rozmezí 2-7 pracovních dnů od obdržení objednávky.

Způsob dodání a místo odběru je stanoveno na základě objednávky. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající.

11) Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 48 hodin (neplatí o svátky, soboty, neděle a dovolené). Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

O stavu vaši objednávky bude kupující informován formou emailové zprávy na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl při registraci.

Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce (kupní smlouvě) na jeho účet.

12) Vrácení zboží

Ve lhůtě 14 kalendářních dnů má kupující možnost výměny zboží za jiné nebo vrácení 100% uhrazené ceny z objednávky. Lhůta se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím (při zakoupení). Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Při výměně zboží se učtují náklady za poštovné. V případě vrácení kupní ceny bude obnos vrácen pouze na účet kupujícího.

Pokud zákazník žádá výměnu zboží, v závislosti na jeho novém rozhodnutí (změna velikosti, popřípadě jiný typ zboží) i poté, co jeho původní objednávka byla správně vyřízena, podle instrukcí zákazníka, hradí náklady i za opětovné zaslání zboží. V případě, že vinou prodávajícího došlo k zaslání jiného zboží, než bylo v objednávce zákazníka, poštovné hradí prodávající.

Možnost vrácení se nevztahuje na:
- spotřební materiál (lana, podpalovače, apod.)
- zboží, které obvykle není skladem a bylo objednáno pro konkrétního zákazníka
- zboží, které vykazuje závadu (v tom případě je nutné postupovat dle reklamačního řádu)
- nové zboží, které jeví jakékoliv známky použití
- příslušenství
- jednotlivé zboží z akcí, kde je snížení ceny jedné položky podmíněno nákupem dalšího zboží (vrátit lze pouze celou skupinu zboží)

Postu​p při vrácení zboží:

Kupující přepravní službou dopraví na své vlastní náklady zboží spolu s kopií faktury či paragonu na adresu internetového obchodu Petr Beran, Belgická 279/2, Praha 2, 12000. Při zasílání zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost.

Kupující má právo na vrácení ceny zboží, pouze pokud je zboží ve 100% stavu a nejeví známky použití. Po obdržení kompletního, nepoškozeného zboží včetně příslušenství a všech výše zmíněných dokladů vrátí prodávající kupujícímu částku převodem na účet. Prodávající se zavazuje uhradit částku na účet do 30 dnů od převzetí vráceného zboží.

13) Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

Na veškeré zboží se vztahuje záruční doba v délce trvání 24 měsíců.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Zákonná záruka se nevztahuje:
- na mechanické poškození výrobku, či úmyslné, nebo neúmyslné vady způsobené neodborným či nepřiměřeným zacházením kupujícího popř. třetí osoby
- zboží, které bylo opravováno
- běžné opotřebení výrobku
- používáním výrobku v podmínkách, na které není určeno
- vady způsobené neodvratnou událostí (požár, povodně, živelná pohroma, poškození bleskem, elektrostatickým výbojem)
- nadměrným mechanickým opotřebením nebo opotřebením u nichž prodejce limitoval životnost, jestliže tato byla překročena
- záruka se též nevztahuje na zboží označené při prodeji jako použité. Kupující může uplatit reklamaci pouze na vady, které byli zjevné již při předání věci a přesahující vady běžného užívání plynoucího z povahy použité věci

Vážení zákazníci, prosíme, abyste jste nezaměňovali dva různé pojmy a to záruční dobu s životností výrobku.

Specifikace záruční doby: je doba, ve které lze reklamovat vady výrobku, tj. takové vady, které mají svůj původ ve výrobě, v použitém materiálu či způsobu zpracování.

Specifikace životnosti výrobku: je doba, po kterou při správném užívání a ošetřování může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho využití vydržet.

Životnost výrobku tedy nemusí být vždy stejná jako záruční doba

14) Reklamace

Abychom dosáhli Vaší plné spokojenosti, nabízíme zboží, u kterého jsme plně přesvědčeni o kvalitě. Pakliže se přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupujte, prosím, podle následujících bodů, aby mohla být reklamace uznána a v nejkratší možné době vyřízena.

Poškození vzniklé přepravou zásilky
Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud i přesto kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, je povinen do 24 hodin informovat prodejce na emailu survivalschool@seznam.cz (uvádějte: jméno, č. objednávky a popis poškození). Reklamační oddělení zajistí co nejrychlejší výměnu. Po této lhůtě nelze poškození reklamovat.

Reklamace v záruční době
Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté, co vady zjistil. Podmínkou pro převzetí do reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci.

Prodejce se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30 ti kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží.

Postup při reklamaci
Kupující přepravní službou dopraví na své vlastní náklady zboží spolu s kopií faktury či paragonu a záručního listu (pokud byl vystaven) na níže uvedenou adresu:

Petr Beran

Belgická 279/2

Praha 2

12000

Při zasílání zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost.
K reklamovanému zboží nezapomeňte přiložit kopii faktury nebo paragonu a záruční list!

Při reklamaci zboží je třeba předkládat (zaslat) toto:
- kompletní
- suché
- řádně vyčištěné a zbavené všech nečistot
- odstraněné od všech hygienických závad

15) Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky, kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce bushcraft shop www.survivalschool.cz , nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..